takes apart the faith communities

takes apart the faith communities